qrcodekwshop

User Registration

or ยกเลิก

ประวัติ

      โครงการตลาดสร้างสุข อำเภอเขาวง เป็นโครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเขาวง ปี 2557 โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร. ที่เป็นการร่วมกันทำงานระหว่างภาครัฐ กับภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ จากการพึ่งตนเองของเกษตรกร สู่การร่วมกลุ่มพึงพาซึ่งกันและกัน แบ่งปันปัจจัยการผลิต มาสู่การตลาดอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์จากการทำเกษตรแบบผสมผสาน โดยผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวผู้ไทเขาวง เพื่อให้เกิดตลาดตามวิถีชาวผู้ไท ที่มีกระบวนการผลิตแบบประณีตเอาใจใส่ วิถีชีวิตแบบธรรมชาติ ในนามชื่อว่า"ตลาดวิถีผู้ไทชาวเขาวง" เป็นตลาดนัดสร้างสุขภาพ เพื่อเปิดพื้นที่การเรียนรู้วัฒนธรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของผู้ผลิตและผู้บริโภค ส่งเสริมให้เกิดอำเภอเขาวง คนดี สุขภาพดี และรายได้ดี เปิดทุกอังคาร และ วันศุกร์ เวลา 6.00-13.00 น. ณ ลานจอดรถโรงพยาบาลเขาวง(เริ่มเปิดตลาด 28 ก.พ.57)

        สินค้าที่มาจำหน่ายในตลาด สินค้าผักปลอดสารพิษ สินค้าเกษตรอินทรีย์ อาหารพื้นบ้านผู้ไท และผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ในชุมชน  และเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการกาฬสินธุ์ “คนดี สุขภาพดี รายได้ดี” (Kalasin Happiness Model) โรงพยาบาลเขาวง ร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรกลุ่มฮักแพง-แบ่งปัน อำเภอเขาวง จึงได้จัดให้มี “ตลาดสร้างสุข” ขึ้นที่โรงพยาบาลเขาวง เป็นตลาดเรียนรู้การผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์, สินค้าไร้สารเคมี, พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ในชุมชน ส่งเสริมให้เป็นเหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย เป็นแหล่งเชื่อมโยงผู้ผลิต/ผู้แปรรูปและผู้บริโภค เป็นพื้นที่ที่จะนำมาสู่ความเข้าใจ และความตระหนักในการผลิต/บริโภคอาหารที่ปลอดภัย เป็นวิถีแห่งการสร้างสุขภาวะให้กับผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ และผู้บริโภคที่รักสุขภาพในชุมชน

mkphu2

การคุ้มครองผู้บริโภค

  1. สื่อหมอลำส่งเสริมสุขภาพ
  2. ตรวจเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหาร
  3. ตรวจสารเคมีในเลือดกลุ่มเกษตรกร
  4. บอร์ดให้ความรู้การบริโภคอาหารที่ปลอดภัย

กิจกรรมเพื่อสังคม

  1. โรงทานงานทำบุญเปิดตึก โรงพยาบาลเขาวง
  2. บริจาคร่วมทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระ ร่วมกับโรงพยาบาลเขาวง
  3. จัดงานวันสงกรานต์สรงน้ำพระ
  4. แจกของชำร่วยเมล็ดพืช น้ำหมักชีวภาพ หน่อกล้วย เป็นต้น

 

IMAGE ล้างมือ
ล้างมือ 7 ขั้นตอน เพื่อป้องกันโรคที่มากับอาหาร กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ (5665 ครั้ง)
IMAGE ล้างผักลดสารเคมี
 ล้างผักก่อนรับประทาน ลดสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร (864 ครั้ง)
IMAGE อาหารปลอดภัยกาฬสินธุ์ KS
อาหารปลอดภัยกาฬสินธุ์ KS ตราสัญลักษณ์อาหารปลอดภัย (KS Kalasin Food Safety)... (2831 ครั้ง)
IMAGE GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” หรือ “Geographical Indication - GI” คือ... (3326 ครั้ง)
IMAGE มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. Organic Agriculture Certification Thailand (ACT) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท.... (1355 ครั้ง)
IMAGE จีเอพี การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
GAP การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agriculture Practices เรียกย่อๆว่า GAP)หมายถึง แนวทางในการทำการเกษตร... (2562 ครั้ง)
IMAGE ยกระดับเป็นตลาดนัดน่าซื้อ
ยกมาตรฐาน ตลาดนัดทั่วไทย เป็นตลาดนัดน่าซื้อ ... (883 ครั้ง)
IMAGE Primary GMP สินค้ามี อย.
ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐาน อย. จากนโยบายรัฐบาลมุ่งส่งเสริมความเป็นอยู่และสร้างรายได้ประชาชนในท้องถิ่น... (845 ครั้ง)
IMAGE เมืองเกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต(พชอ) อำเภอเขาวง ขับเคลื่อนประเด็นพัฒนอำเภอเขาวงสู่ เมืองเกษตรอินทรีย์... (2 ครั้ง)
IMAGE ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังแปลงเกษตรผลิตอาหารปลอดภัย
คณะทำงานอาหารปลอดภัย(ปลูกผักอินทรีย์) ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังแปลงเกษตรผลิตอาหารปลอดภัย... (35 ครั้ง)
IMAGE ตลาดสีเขียว โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
 ตลาดวิถีผู้ไทชาวเขาวง(ตลาดสีเขียว)  ร่วมงานประกาศนโยบาย เขตสุขภาพที่ 7 ก้าวไกล... (36 ครั้ง)
IMAGE ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ เทศกาล ข้าวไทย Thai Rice Festival 2017
เทศกาล ข้าวไทย Thai Rice Festival 2017 ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ชนะเลิศ ข้าวที่อร่อยที่สุดในโลก สนใจติดต่อได้ที่... (195 ครั้ง)
IMAGE พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เชิญชิมข้าวแดะงาเขาวง
นายกชวนชิมข้าวแดะงา กลุ่มตลาดวิถีผู้ไทชาวเขาวง   พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ... (239 ครั้ง)
IMAGE แผนผังตลาด
ชิมเพลิน เดินเที่ยวตลาดสีเขียว โรงพยาบาลเขาวง  ทุกวันอังคาร และวันศุกร์ เวลา 7.00น.-13.00 น. (733 ครั้ง)
IMAGE แอ็ด
ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ชีวิตปลอดภัย กินดี อยู่ดี ชีวีมีสุข แผงจำหน่ายสินค้า : ณัฐธันยา เครือสวัสดิ์... (714 ครั้ง)
IMAGE แม่ทับทิม
ข้าวเหนียวเขาวง สวนผักอินทรีย์ แผงจำหน่ายสินค้า : แม่ติง(นางทับทิม เพาะชม) โทรศัพท์มือถือ 080-0128441 หรือ 095-8607241... (701 ครั้ง)
IMAGE พ่อบิ๊ก-แม่บิ๊ก
ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ชีวิตปลอดภัย กินดี อยู่ดี ชีวีมีสุข แผงจำหน่ายสินค้า : แม่บิ๊ก-พ่อบิ๊ก (นายเดชารัช -... (1184 ครั้ง)
IMAGE ป้าลี
ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ชีวิตปลอดภัย กินดี อยู่ดี ชีวีมีสุข แผงจำหน่ายสินค้า : ป้าลี (นางศุภาพิชญ์... (816 ครั้ง)
IMAGE แม่นัน
แผงจำหน่ายสินค้า : แม่นัน (นางนันวะดี จำปาสิม) บ้านเลขที่ 154 ม.3 ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ เบอร์โทรศัพท์ : 0850097742... (606 ครั้ง)
IMAGE ป้าตุ่ม
แหนมหมูรสเด็ดปลอดสาร จ่อมเห็ดสมุนไพรน่ากิน ไส้กรอกสูตรโบราณรสชาติดี แผงจำหน่ายสินค้า : แม่ตุ่ม... (832 ครั้ง)
IMAGE แม่โอตี้
ผักพื้นบ้าน อาหารปลอดภัย แผงจำหน่ายสินค้า : แม่โอตี้ (นางสมคิด กษณะสาย)41/1 ม.6 ตำบลกุดปลาค้าว อำเภอเขาวง... (703 ครั้ง)
IMAGE แม่ฟ้า-แม่ลี้
ขนมพื้นบ้านผู้ไท อาหารพื้นเมืองกุดสิมนารายณ์ แผงจำหน่ายสินค้า : แม่ฟ้า-แม่ลี้ (นางคูณ เครือศรี... (857 ครั้ง)
IMAGE ป้าจูลี่
อาหาร ขนมหวาน เพื่อสุขภาพ แผงจำหน่ายสินค้า : ร้านป้าจูลี่ (นางอรุณญา คล่องแคล่ว)ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่... (860 ครั้ง)
IMAGE สวนเคียงภู
มือแม่ถักทอ มือพ่อหว่านไถ มือลูกประสานใจ สามมือร่วมใจเกษตรพอเพียง แผงจำหน่ายสินค้า :... (1374 ครั้ง)