qrcodekwshop

User Registration

or ยกเลิก

clean01ล้างมือ 7 ขั้นตอน เพื่อป้องกันโรคที่มากับอาหาร กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ

View the embedded image gallery online at:
http://khaowongshop.com/92-knowledge#sigFreeIdeca7ae12dd

veg01 ล้างผักก่อนรับประทาน ลดสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร

View the embedded image gallery online at:
http://khaowongshop.com/92-knowledge#sigFreeId81f6520450

GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

“สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” หรือ “Geographical Indication - GI”

คือ การใช้ชื่อสถานที่ในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งของประเทศสมาชิกประกอบกับสินค้า เพื่อแสดงให้ผู้ซื้อหรือ
ผู้บริโภคได้ทราบถึงแหล่งที่มาของสินค้าว่าคุณภาพ ชื่อเสียง หรือลักษณะอื่นของสินค้า มีส่วนสำคัญมาจากแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์
ของสินค้านั้น
GI จะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
(1) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยตรงซึ่งจะเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้านั้นๆ โดยตรง เช่น ไชยา เพชรบูรณ์ เป็นต้น
(2) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยอ้อม เป็นสัญลักษณ์หรือสิ่งอื่นใดที่ไม่ใช่ชื่อทางภูมิศาสตร์ ใช้เพื่อบ่งบอกแหล่งภูมิศาสตร์อันเป็นแหล่งกำเนิดหรือแหล่งผลิตของสินค้า เช่น สัญลักษณ์ประจำจังหวัดประจำอำเภอ รูปย่าโม รูปหอไอเฟล เป็นต้น
นอกจากนี้ GI ยังมีความแตกต่างจากทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น เนื่องจากผู้ที่เป็นเจ้าของไม่ใช่บุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เป็นกลุ่มชุมชนผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์นั้นๆ ซึ่งกลุ่มบุคคลเหล่านี้จะเป็นผู้ที่มีสิทธิในการผลิตสินค้าดังกล่าวนั้นได้ ผู้ผลิตอื่นที่อยู่นอกเหนือแหล่งภูมิศาสตร์นั้นไม่สามารถผลิตสินค้านั้นได้
ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ ( Kaowong Kalasin Sticky rice ) ซึ่งเป็นข้าวเหนียวคุณภาพดี หอมนุ่มเป็นที่ต้องการของตลาด ได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI แล้ว เพื่อให้ผู้บิโภคได้มั่นใจในสินค้าว่าได้ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพดี

ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์

อาหารปลอดภัยกาฬสินธุ์ KS


ตราสัญลักษณ์อาหารปลอดภัย (KS Kalasin Food Safety) เพื่อรับรองความปลอดภัยอาหารที่ผลิตในจังหวัดกาฬสินธุ์ และเพื่อการจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคในจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดใกล้เคียง และตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียนในอนาคต ซึ่งตราสัญลักษณ์ดังกล่าว แบ่งเป็น 2 ระดับ 4 ประเภท ได้แก่ ระดับอาหารอินทรีย์ ซึ่งประกอบด้วย อาหารประเภทพืช อาหารประเภทสัตว์ และระดับอาหารปลอดสารพิษ ซึ่งประกอบด้วย อาหารประเภทพืช อาหารประเภทสัตว์ โดยกระบวนการออกเลขที่หนังสือรับรอง ดำเนินการโดยคณะกรรมการอาหารปลอดภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ดำเนินการอย่างเข้มงวดตามมาตรฐานทางวิชาการ
การออกตราสัญลักษณ์เพื่อรับรองอาหารปลอดภัย KS ของจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นไปตามนโยบายกำหนดจุดยุทธศาสตร์ของเขตจังหวัด ร้อยแก่นสารสินธุ์ ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และ กาฬสินธุ์ ภายใต้วิสัยทัศน์ “กาฬสินธุ์เป็นเมืองอาหารปลอดภัย ก้าวไกลสู่ครัวโลก” อันเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์

อาหารปลอดภัยกาฬสินธุ์ KS

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท.
Organic Agriculture Certification Thailand (ACT)

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. เป็นมาตรฐานที่จัดทำขึ้นโดยคณะอนุกรรมการมาตรฐาน ของ มกท. ตามแนวทางมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขั้นพื้นฐานของสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ(International Federation of Organic Agriculture Movements หรือ IFOAM) ปัจจุบัน มกท. มีมาตรฐานครอบคลุมในเรื่องการผลิตพืชอินทรีย์ การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์ การเก็บผลิตผลจากธรรมชาติ การผลิตปัจจัยการผลิตเพื่อการค้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ รายการอาหารอินทรีย์ การเลี้ยงสัตว์ และการเลี้ยงผึ้ง

เกษตรอินทรีย์ หมายรวมถึง เกษตรธรรมชาติ และเกษตรนิเวศ ด้วยมีหลักการและความมุ่งหมายที่สำคัญดังนี้
 พัฒนาระบบการผลิตไปสู่แนวทางเกษตรผสมผสานที่มีความหลากหลายของพืชและสัตว์
 พัฒนาระบบการผลิตที่พึ่งพาตนเองในเรื่องของอินทรียวัตถุและธาตุอาหารภายในฟาร์ม
 ฟื้นฟูและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้ทรัพยากรในฟาร์มมาหมุนเวียนใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 รักษาความสมดุลของระบบนิเวศในฟาร์มและและความยั่งยืนของระบบนิเวศโดยรวม
 ป้องกันและหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
 สนับสนุนระบบการผลิตและกระบวนการจัดการทุกขั้นตอน ที่คำนึงถึงหลักมนุษยธรรม
 ยึดหลักการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปที่เป็นวิธีการธรรมชาติ ประหยัดพลังงาน และส่งผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

Organic Agriculture Certification Thailand (ACT)

Page 1 of 2

IMAGE ล้างมือ
ล้างมือ 7 ขั้นตอน เพื่อป้องกันโรคที่มากับอาหาร กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ (5665 ครั้ง)
IMAGE ล้างผักลดสารเคมี
 ล้างผักก่อนรับประทาน ลดสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร (864 ครั้ง)
IMAGE อาหารปลอดภัยกาฬสินธุ์ KS
อาหารปลอดภัยกาฬสินธุ์ KS ตราสัญลักษณ์อาหารปลอดภัย (KS Kalasin Food Safety)... (2831 ครั้ง)
IMAGE GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” หรือ “Geographical Indication - GI” คือ... (3326 ครั้ง)
IMAGE มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. Organic Agriculture Certification Thailand (ACT) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท.... (1355 ครั้ง)
IMAGE จีเอพี การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
GAP การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agriculture Practices เรียกย่อๆว่า GAP)หมายถึง แนวทางในการทำการเกษตร... (2562 ครั้ง)
IMAGE ยกระดับเป็นตลาดนัดน่าซื้อ
ยกมาตรฐาน ตลาดนัดทั่วไทย เป็นตลาดนัดน่าซื้อ ... (883 ครั้ง)
IMAGE Primary GMP สินค้ามี อย.
ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐาน อย. จากนโยบายรัฐบาลมุ่งส่งเสริมความเป็นอยู่และสร้างรายได้ประชาชนในท้องถิ่น... (845 ครั้ง)
IMAGE เมืองเกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต(พชอ) อำเภอเขาวง ขับเคลื่อนประเด็นพัฒนอำเภอเขาวงสู่ เมืองเกษตรอินทรีย์... (2 ครั้ง)
IMAGE ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังแปลงเกษตรผลิตอาหารปลอดภัย
คณะทำงานอาหารปลอดภัย(ปลูกผักอินทรีย์) ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังแปลงเกษตรผลิตอาหารปลอดภัย... (35 ครั้ง)
IMAGE ตลาดสีเขียว โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
 ตลาดวิถีผู้ไทชาวเขาวง(ตลาดสีเขียว)  ร่วมงานประกาศนโยบาย เขตสุขภาพที่ 7 ก้าวไกล... (36 ครั้ง)
IMAGE ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ เทศกาล ข้าวไทย Thai Rice Festival 2017
เทศกาล ข้าวไทย Thai Rice Festival 2017 ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ชนะเลิศ ข้าวที่อร่อยที่สุดในโลก สนใจติดต่อได้ที่... (195 ครั้ง)
IMAGE พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เชิญชิมข้าวแดะงาเขาวง
นายกชวนชิมข้าวแดะงา กลุ่มตลาดวิถีผู้ไทชาวเขาวง   พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ... (239 ครั้ง)
IMAGE แผนผังตลาด
ชิมเพลิน เดินเที่ยวตลาดสีเขียว โรงพยาบาลเขาวง  ทุกวันอังคาร และวันศุกร์ เวลา 7.00น.-13.00 น. (733 ครั้ง)
IMAGE แอ็ด
ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ชีวิตปลอดภัย กินดี อยู่ดี ชีวีมีสุข แผงจำหน่ายสินค้า : ณัฐธันยา เครือสวัสดิ์... (714 ครั้ง)
IMAGE แม่ทับทิม
ข้าวเหนียวเขาวง สวนผักอินทรีย์ แผงจำหน่ายสินค้า : แม่ติง(นางทับทิม เพาะชม) โทรศัพท์มือถือ 080-0128441 หรือ 095-8607241... (701 ครั้ง)
IMAGE พ่อบิ๊ก-แม่บิ๊ก
ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ชีวิตปลอดภัย กินดี อยู่ดี ชีวีมีสุข แผงจำหน่ายสินค้า : แม่บิ๊ก-พ่อบิ๊ก (นายเดชารัช -... (1184 ครั้ง)
IMAGE ป้าลี
ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ชีวิตปลอดภัย กินดี อยู่ดี ชีวีมีสุข แผงจำหน่ายสินค้า : ป้าลี (นางศุภาพิชญ์... (816 ครั้ง)
IMAGE แม่นัน
แผงจำหน่ายสินค้า : แม่นัน (นางนันวะดี จำปาสิม) บ้านเลขที่ 154 ม.3 ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ เบอร์โทรศัพท์ : 0850097742... (606 ครั้ง)
IMAGE ป้าตุ่ม
แหนมหมูรสเด็ดปลอดสาร จ่อมเห็ดสมุนไพรน่ากิน ไส้กรอกสูตรโบราณรสชาติดี แผงจำหน่ายสินค้า : แม่ตุ่ม... (832 ครั้ง)
IMAGE แม่โอตี้
ผักพื้นบ้าน อาหารปลอดภัย แผงจำหน่ายสินค้า : แม่โอตี้ (นางสมคิด กษณะสาย)41/1 ม.6 ตำบลกุดปลาค้าว อำเภอเขาวง... (703 ครั้ง)
IMAGE แม่ฟ้า-แม่ลี้
ขนมพื้นบ้านผู้ไท อาหารพื้นเมืองกุดสิมนารายณ์ แผงจำหน่ายสินค้า : แม่ฟ้า-แม่ลี้ (นางคูณ เครือศรี... (857 ครั้ง)
IMAGE ป้าจูลี่
อาหาร ขนมหวาน เพื่อสุขภาพ แผงจำหน่ายสินค้า : ร้านป้าจูลี่ (นางอรุณญา คล่องแคล่ว)ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่... (860 ครั้ง)
IMAGE สวนเคียงภู
มือแม่ถักทอ มือพ่อหว่านไถ มือลูกประสานใจ สามมือร่วมใจเกษตรพอเพียง แผงจำหน่ายสินค้า :... (1374 ครั้ง)