qrcodekwshop

User Registration

or ยกเลิก
พิมพ์

 

สวนแบ่งปัน :  พื้นที่ผลิตอาหารปลอดภัยของเกษตรกรที่มีกระบวนการเพาะปลูกแบบอินทรีย์

ข้าวเหนีวยเขาวงกาฬสินธุ์ : ข้าวเหนียวที่มีความหอมนุ่มมีแหล่งเพาะปลูกในพื้นที่อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ตลาดวิถีผู้ไทชาวเขาวง : ตลาดแห่งการเรียนรู้ด้านสุขภาพ สินค้าเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านชาวผู้ไท

ร้านอาหาร : แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ร้านอาหารสะอาดรสชาติอร่อย

เครือข่ายฮักแพง-แบ่งปัน : กลุ่มเกษตรกรที่ร่วมตัวกัน ในชื่อวิสหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ฮักแพงแบ่งปัน อำเภอเขาวง

 kadong