qrcodekwshop

User Registration

or ยกเลิก
พิมพ์

 mk04

mkphu2

ประวัติ

      โครงการตลาดสร้างสุข อำเภอเขาวง เป็นโครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเขาวง ปี 2557 โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร. ที่เป็นการร่วมกันทำงานระหว่างภาครัฐ(โรงพยาบาลเขาวง) กับภาคประชาชน(กลุ่มเกษตรกรฮักแพง-แบ่งปัน อำเภอเขาวง) ในการขับเคลื่อนขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ จากการพึ่งตนเองของเกษตรกร สู่การร่วมกลุ่มพึงพาซึ่งกันและกัน แบ่งปันปัจจัยการผลิต มาสู่การตลาดอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์จากการทำเกษตรแบบผสมผสาน โดยผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวผู้ไทเขาวง เพื่อให้เกิดตลาดตามวิถีชาวผู้ไท ที่มีกระบวนการผลิตแบบประณีตเอาใจใส่ วิถีชีวิตแบบธรรมชาติ ในนามชื่อว่า"ตลาดวิถีผู้ไทชาวเขาวง" เป็นตลาดนัดสร้างสุขภาพ เพื่อเปิดพื้นที่การเรียนรู้วัฒนธรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของผู้ผลิตและผู้บริโภค ส่งเสริมให้เกิดอำเภอเขาวง คนดี สุขภาพดี และรายได้ดี เปิดทุกอังคาร และ วันศุกร์ เวลา 6.00-13.00 น. ณ ลานจอดรถโรงพยาบาลเขาวง พบกับสินค้าผักปลอดสารพิษ สินค้าเกษตรอินทรีย์ อาหารพื้นบ้านผู้ไท และผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ในชุมชน

View the embedded image gallery online at:
http://khaowongshop.com/market#sigFreeId6b8130ddbf

และเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการกาฬสินธุ์ “คนดี สุขภาพดี รายได้ดี” (Kalasin Happiness Model) โรงพยาบาลเขาวง ร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรกลุ่มฮักแพง-แบ่งปัน อำเภอเขาวง จึงได้จัดให้มี “ตลาดสร้างสุข” ขึ้นที่โรงพยาบาลเขาวง เป็นตลาดเรียนรู้การผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์, สินค้าไร้สารเคมี, พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ในชุมชน ส่งเสริมให้เป็นเหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย เป็นแหล่งเชื่อมโยงผู้ผลิต/ผู้แปรรูปและผู้บริโภค เป็นพื้นที่ที่จะนำมาสู่ความเข้าใจ และความตระหนักในการผลิต/บริโภคอาหารที่ปลอดภัย เป็นวิถีแห่งการสร้างสุขภาวะให้กับผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ และผู้บริโภคที่รักสุขภาพในชุมชน

การคุ้มครองผู้บริโภค

  1. สื่อหมอลำส่งเสริมสุขภาพ
  2. ตรวจเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหาร
  3. ตรวจสารเคมีในเลือดกลุ่มเกษตรกร
  4. บอร์ดให้ความรู้การบริโภคอาหารที่ปลอดภัย

View the embedded image gallery online at:
http://khaowongshop.com/market#sigFreeIdf1df76144c

กิจกรรมเพื่อสังคม

  1. โรงทานงานทำบุญเปิดตึก โรงพยาบาลเขาวง
  2. บริจาคเงิน 2,000 บาท ร่วมทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระ โรงพยาบาลเขาวง
  3. จัดงานวันสงกรานต์สรงน้ำพระ
  4. แจกของชำร่วยเมล็ดพืช น้ำหมักชีวภาพ หน่อกล้วย เป็นต้น

View the embedded image gallery online at:
http://khaowongshop.com/market#sigFreeId16a8194d42

การจัดการตลาด

คณะกรรมการตลาดวิถีผู้ไทชาวเขาวง ปี 2561

1.นายเดชารัช วาริกุด            ประธาน

2.นางกาฬสินธุ์ วิลาศรี           รองประธมน

3.นายครองศักดิ์ ราชลองชัย   รองประธาน

4. นางบังอร วาริกุด              กรรมการ

5. นางอรุณญา คล่องแคล่ว    กรรมการ

6. นางสมบูรณ์ นรบัตร          กรรมการ

7. นางคูณ เครือศรี              กรรมการ

8. นางศุภาพิชญ์ พันลำ        กรรมการ

9. คุณทับทิม เพาะชม          กรรมการ

10. คุณณัฐธันยา เครือสวัสดิ์   การเงิน

11. นางสมคิด กษณะสาย      กรรมการ

12. นางธนัฐชยา ราชลองชัย  เลขานุการ

ที่ปรึกษา

1. นายแพทย์วิโรจน์  กอบางยาง  ผอ.รพ.เขาวง

2. นายวิเศษ คำไชโย  ประธานกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ฮักแพงแบ่งปัน อำเภอเขาวง

3. นายพุทธพล ญาติปราโมทย์ หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค รพ.เขาวง 

ระเบียบตลาด

View the embedded image gallery online at:
http://khaowongshop.com/market#sigFreeId5459c4534d

View the embedded image gallery online at:
http://khaowongshop.com/market#sigFreeId48faa65f92

สื่อต่างๆ

สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมในตลาดสร้างสุข รพ.เขาวง

View the embedded image gallery online at:
http://khaowongshop.com/market#sigFreeId1df32adcdc